Travertino C/C tapado y pulido

Travertino iraní

Travertino oscuro

Travertino pulido con poro abierto

Travertino romano con poro abierto

Travertino tapado con pasta

Travertino tapado con resina

Travertino Testa di Moro